Selecteer een pagina

Privacy Statement

Op deze pagina lees je hoe wij omgaan met jouw privacy en welke gegevens wij verwerken

Het Privacy Statement van Hypotheeklijn

Wij vinden het belangrijk om te vertellen hoe we met jouw privacy omgaan en welke gegevens wij nodig hebben om ons werk naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. Ook lees je wat jouw rechten en plichten zijn ten aanzien van de verwerking van de gegevens.

Algemeen
In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Hypotheeklijn omgaat met privacy en persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die betrokken is of raakt bij de (uitvoering van) diensten van Hypotheeklijn of gebruikt maakt van de website.

Identiteit
Hypotheeklijn is een eenmanszaak, met als eigenaar A.E. Zwiers en is ingeschreven in handelsregister (KvK) onder nummer 72074426. Kantoorhoudende aan de Parallelweg 20 C, 7741 KB te Coevorden, telefonisch te bereiken op 0524-700213, per mail op info@hypotheeklijn,nl of via de website www.hypotheeklijn.nl.  Daarnaast is Hypotheeklijn aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), onder vergunningsnummer 12045911.

Doeleinden voor gegevensverzameling- en verwerking
Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekkingen tot verzekeringen, hypotheken en kredieten. Naast advies over welke financiële producten passen bij de wensen en behoeften van onze klanten, ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.Hypotheeklijn verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doeleinden:

  • Aanvragen/afsluiten/wijzigen hypotheek
  • Aanvragen/afsluiten/wijzigen consumptieve leningen
  • Aanvragen/afsluiten/wijzigen levensverzekeringen, schadeverzekeringen, beleggingsproducten, bankspaarproducten en uitvaartverzekeringen
  • Mediation bij echtscheiding
  • Aanvragen van betaalrekeningen en internetspaarrekeningen
  • Marketingdoeleinden, zoals nieuwsbrief
  • De Hypotheeklijn App t.b.v. van de functionaliteit

Verwerking van gegevens
Per doeleinde verwerkt Hypotheeklijn enkel uw persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de soort dienstverlening die is gekozen.

Contactgegevens
Naam, voornamen, roepnaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en IBAN bankrekeningnummer

Identiteitsgegevens
Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit en Burger Service Nummer (BSN), documentnummer van identiteitsdocument, geldigheid identiteitsdocument, plaats afgifte identiteitsdocument, land van afgifte identiteitsdocument verblijfsvergunning

Gezinssamenstelling

Inkomensgegevens
Werkgever, beroep/functie, inkomen/salarisgegevens, pensioengegevens, gegevens inzake werknemersverzekeringen, gegevens inzake sociale verzekeringen

Aanvullend
Andere dan de hierboven opgesomde gegevens, als die verwerkt moeten worden op grond van een andere dienstverlening

Toelichting op het Burger Service Nummer (BSN)
Het BSN wordt uitsluitend gebruikt om een aanvraag in te dienen zoals bij een geldverstrekker of verzekeraar of om een dienst te leveren. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming via een opdrachtverklaring voor de betreffende dienst. Nadat de aanvraag of dienst is afgerond wordt het BSN nummer uit onze dossiers verwijderd en derhalve niet opgeslagen.

Waarom Hypotheeklijn uw gegevens nodig heeft
Hypotheeklijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, als u daarom verzoekt, en/of u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt de App van Hypotheeklijn persoonsgegevens om de app te kunnen laten functioneren. Bij het aanmaken van een account voor deze app wordt u om toestemming gevraagd om bepaalde gegevens met ons te delen. Deze gegevens zijn nodig om te app goed te laten werken. U bent niet verplicht onze app ook daadwerkelijk te gebruiken. Hypotheeklijn kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureau ’s gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.Indien een aanvraag niet tot een daadwerkelijke overeenkomst heeft geleid, worden de persoonsgegevens bewaard tot 1 jaar nadat de aanvraag is afgewezen.

Wat zijn uw rechten?
A: U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

B: Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

C: Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

D: Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

E: Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

F: Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl